U bent hier

Verkoopsvoorwaarden

Om de pellets te laten leveren dient u een order te plaatsen via email , u mailt ons uw postcode door
en wij contacteren u zo snel mogelijk met een offerte en info voor de praktische afhandeling.
De leveringen kunnen door onszelf of een extern transportbedrijf geschieden.

Betaling
bij afhalingen zijn de pellets steeds contant betaalbaar te Poperinge , tenzij anders bedongen.
bij levering door onszelf ( Belgie ) kan indien gewenst contant betaald worden , maar bij voorkeur met voorruitbetaling via bankoverschrijving
bij levering met extern transporteur gebeuren de betalingen enkel via overschrijving voor levering van de goederen .
Eens de overschrijving ontvangen zal de levering gebeuren op de afgesproken leveringsdatum.
in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zonder geldige reden, zal na vergeefse ingebrekestelling,
het schuldsaldo verhoogd worden met 10% met een minimum van 100,00 EUR. en een maximum van 2.000,00 EUR.,
zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
Indien de factuur niet volledig betaald is , blijven de goederen eigendom van GPP bvba .

Levering
De leveringsdatum wordt in 99 % gerespecteerd , doch vertraging kan gebeuren
Wij behouden ons het recht voor om de leveringstijden aan te passen zonder enige kosten daaraan verbonden
Nieuwe leveringsdatum wordt verder bepaald na wederzijdse afspraak.
• Vertraging kan in geen geval een eis tot schadevergoeding rechtvaardigen.
• Leveringen zijn bezorgd aan huis op de begane vaste ondergrond , indien mogelijk worden de pellets in uw garage geplaatst
en indien niet mogelijk worden ze voor het huis geplaatst juist op de perceel grens of op de openbare weg.
• Bij verzending met transporteur gaat de verantwoordelijkheid bij vertrek van de goederen over naar de transporteur ,
GPP -Energy kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of beschadigingen aan eigendom van derden bij het lossen van de goederen.
Bij grove schuld en ingeval van opzet , zal de klacht bij de vervoerder komen

• Gelieve daarom bij aflevering alle zichtbare schade laten registreren door de chauffeur , dit kan op de handscanner van de chauffeur ( noteer naast uw handtekening " schade")
Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de twee dagen na de levering , met foto's .
- indien de schade niet gemeld wordt bij ontvangst op de handscanner of op vaststellingsdocument , en indien geen schade is vastgesteld in depot van transporteur of door
chauffeur , dan vallen de beschadigingen onder verantwoordelijkheid van de koper
• Schade aan uw goederen dient u binnen de 2 dagen na levering door te geven met foto's via info@gpp-energy.be
Na het verstrijken van deze termijn kunnen wij geen meldingen van schade meer aanvaarden.
• Indien er goederen ontbreken dient u dit onmiddellijk aan de chauffeur te melden en door te geven via info@gpp-energy.be.
Eveneens dient er steeds een foto te worden genomen hoe de levering is aangekomen ,
deze dient te worden verstuurd naar info@gpp-energy.be.. Aan de hand hiervan kunnen wij uitzoeken waar het misgelopen is.
• Ingebruikname van de geleverde goederen impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van de geleverde goederen.
,
• Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de vijf dagen na de factuurdatum.
Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

• Een pallet houtpellets + transpallet weegt al snel 1100kg.
Transporteur kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor schade ontstaan aan de oprit (bv verzakkingen) door het oprijden met vrachtwagen of transpallet.
Heeft u twijfels over de sterkte van uw oprit, dan zet de chauffeur de pallet graag op de straat of stoep neer.
.

Annulatie
• In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ,
ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 euro + de gemaakte transportkosten
• De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ,
ten gevolge overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d.…

Recht
• In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen (waarover het geschil loopt, of een ervan) zijn ontstaan of
waar zij (zijn of moeten) worden uitgevoerd. In dit geval enkel en alleen de rechtbank van Koophandel te Ieper .

Privacyverklaring : we houden ons aan de nieuwe normen van de Europese wet met betrekking tot gegevensbescherming, bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming of GDPR. u kan erop rekenen dat je gegevens bij ons veilig zijn .

1. Algemeen
De website wordt ter beschikking gesteld door GPP -ENERGY bvba, met maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge Belgie ,
met ondernemingsnummer BE0477044614
Wij garanderen u een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”).

Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig heeft ingegeven via email
- Naam, telefoon, gsm, email, taal, , firmanaam, adres,postcode, gemeente, land, btw-nummer,
Deze gegevens zijn louter voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden.
De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden behoudens
aan betrokken transportfirma’s.

2 Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?
De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die u zelf vrijwillig heeft verstrekt bij aankoop
(bijvoorbeeld naam, emailadres, adres, telefoonnummer, etc.), gebruiken wij enkel voor het doel
waarvoor u ons toestemming heeft gegeven. In het kader van de verwerking van uw aanvragen,
bestellingen en gebruik van onze diensten dienen wij in een aantal gevallen derde partijen te
betrekken. Deze laatste mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun
specifieke opdracht gebruiken en kunnen deze niet voor andere doeleinden aanwenden. In het kader
van de uitvoering van hun opdracht, zijn deze eveneens gehouden de bepalingen van de Privacywet
na te leven.

3. Welke mogelijkheden heb ik om mij te verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?
U heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten verbeteren,
indien ze onjuist of niet meer actueel zouden zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen
of de aanwending ervan verbieden indien gewenst
Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens,
dan een e-mail sturen naar het daartoe bestemde e-mailadres: info@gpp-energy .be